O projekcie

Ruszamy od 01 maja 2015r. do 01 grudnia 2015r.

W ramach projektu „Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako metoda rozwoju stowarzyszeń i wsi tematycznych” realizowanego z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich

 skupimy się na :

 • opracowaniu strategii rozwoju przedsiębiorczości społecznej dla izerskich stowarzyszeń z wiosek tematycznych.
 • zrealizowaniu działań w przestrzeni publicznej wsi w formie tablic informacyjnych lub oznakowania ścieżek, tras na terenie miejscowości i w jej otoczeniu
 • organizacji wizyt studyjnych dla wiosek tematycznych w celu nabycia większych umiejętności praktycznych w prowadzeniu zajęć
 • organizacji sieci wiosek tematycznych w tym zdefiniowaniu wspólnych zadań promocyjnych
 • szerokim propagowaniu wiosek tematycznych jako idei przedsiębiorczości społecznej i aktywizacji społeczności lokalnych

Celami szczegółowymi będzie:

 1. Zwiększenie zdolności do wdrażania ofert tematycznych wsi poprzez opracowanie 10 strategii rozwoju przedsiębiorczości społecznej dla stowarzyszeń lokalnych i wspólne działania mieszkańców w przestrzeni wsi. Realizacja poprzez warsztaty opracowania strategii dla stowarzyszeń oraz planowanie i montaż oznakowania walorów przyrodniczych i kulturowych w 10 wioskach tematycznych objętych projektem.
 2. Dzielenie się dobrymi praktykami i przekazanie doświadczeń innym zainteresowanym wioskom Pogórza Izerskiego. Realizacja poprzez organizację 6 wizyt studyjnych dla innych zainteresowanych wiosek z regionu.
 3. Rozwijanie kompetencji stowarzyszeń w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć dla grup szkolnych i osób dorosłych. Realizacja poprzez organizacje zajęć dla uczniów.
 4. Wykorzystanie współpracy sieciowej 10 wiosek tematycznych w zakresie promocji, wymiany doświadczeń i wzmacniania ofert przedsiębiorczości społecznej. Realizacja poprzez warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie promocji i budowania wspólnej marki izerskich wiosek tematycznych.

 

Udział w projekcie „Izerski model przedsiębiorczości społecznej jako metoda rozwoju stowarzyszeń i wsi tematycznych” realizowanego z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich zadeklarowały następujące wioski:

– Henryków Lubański – Cisowa Kraina

– Chrośnica – Wioska Barwnych Wątków

– Mała Wieś Górna – Dolina Nocnych Duszków

– Rębiszów – Wioska Wędrowców / w podtytule „Polną drogą do siebie”

– Płóczki Górne – Kraina Leśnych Skrzatów

– Proszowa – Wioska Pozytywnej  Energii

– Grudza – Wioska Pełna Kolorów

– Proszówka – Wioska Gryfa

– Mikułowa – Wioska Mikołaja

– Olszyna – Wioska Przy Stole.

 

 

 

 

 

Projekt ten realizowany jest z Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich, w ramach zadania publicznego: Aktywne Społeczeństwo, kierunek: Rozwój Przedsiębiorczości Społecznej.

Zadanie realizowane jest w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014r.

Projekt realizowany jest na terenie 17 gmin wiejskich i miejsko – wiejskich Pogórza Izerskiego.

Projekt skupia się na:

– debacie społecznej na temat prowadzenia przedsiębiorczości społecznej na wsi

– przygotowanie 6 stowarzyszeń wiejskich do tworzenia ofert tematycznych wsi oraz wdrożeniu tych pomysłów w skali lokalnej

– przygotowaniu osób/animatorów, którzy będą realizować te oferty w poszczególnych miejscowościach

– szerokiej promocji projektu i produktu pn. ,,Szlak Izerskich Wiosek Tematycznych”

– wymianie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej wśród odbiorców projektu

Celem ogólnym jest: upowszechnianie przedsiębiorczości społecznej na obszarze 17 gmin Pogórza Izerskiego jako praktycznej idei realizowanej poprzez wioski tematyczne

Cele szczegółowe zadania:

– zwiększenie zdolności 6 stowarzyszeń i współpracujących mieszkańców (min. 60 osób) w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw przedsiębiorczości społecznej

– wzrost wiedzy i uzyskanie nowych kompetencji łączących aktywność zawodową i społeczną przez 16 osób objętych programem

– propagowanie dobrych praktyk przedsiębiorczości społecznej wśród społeczności i organizacji Pogórza Izerskiego

Projekt ten zakłada przeprowadzenie:

 1. seminarium wraz z debatą publiczną inaugurujące projekt pt.: ,,Przedsiębiorczość społeczna na wsi – szansa czy społeczna mrzonka?”

– celem tej debaty jest sprowokowanie do otwartej dyskusji przedstawicieli sektora społecznego i publicznego na temat możliwości aktywizacji społeczności wiejskich poprzez przedsiębiorczość społeczną i wypromowanie projektu wśród uczestników oraz zachęcenie do udziału w nim. Podczas debaty zostanie przeprowadzona rekrutacja, 6 organizacji z 6 wsi do udziału w działaniach projektu.

2. Warsztatów tworzenia ofert tematycznych wsi – warsztaty mają na celu wspólne opracowanie oferty wsi tematycznej związanej z wykorzystaniem lokalnych walorów, integrację społeczności lokalnej wokół tematu wiodącego dla wsi, zaplanowanie działań do realizacji.

 1. warsztat wyjazdowy – warsztaty odbędą się we wiosce ,,Czarów i Magii” w Spytkowie – jest to jedyna wieś na Pogórzu Izerskim, która posiada już swoją ofertę turystyczną
 2. warsztaty zrealizowane na miejscu w 6 rekrutowanych wsiach – podczas warsztatów dokonana zostanie analiza zasobów miejscowości i jej otoczenia, kreowanie pomysłów, formułowanie działań, spotkania prowadzone przez moderatorów

3. Realizacja wybranych inicjatyw rozwijających przedsiębiorczość społeczną na wsi – to zadanie ma na celu przygotowanie poszczególnych stowarzyszeń do realizacji jednej z wybranej inicjatywy z oferty wsi.

4. Przygotowanie kadry animatorów do prowadzenia zajęć na terenie miejscowości – szkolenie ma na celu przygotowanie animatorów do różnego typu zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi na potrzeby wsi objętych projektem oraz innych miejscowości obszaru Pogórza Izerskiego. Zajęcia będą elementem ofert tematycznych wsi.

5. Animatorzy praktykują prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży – ta część projektu związana jest z wykorzystaniem nabytych umiejętności w praktyce. Animatorzy zostaną zobowiązani do zaplanowania i przeprowadzenia zajęć aktywizujących dla min. 1 grupy szkolnej na terenie swoich wsi. Animatorzy prowadzący przygotują szczegółowe scenariusze dla określonej grupy wiekowej.

6. Upowszechnienie projektu

– zostanie założona i prowadzona podstrona projektu na www.lgdpartnerstwoizerskie.pl

– zostanie wydany roll-up projektu

– wydane materiały zostaną wydane i oznakowane zgodnie z wymogami FIO

– na potrzeby projektu zostanie zakupiony laptop

7. Przeprowadzenie konferencji podsumowującej projekt – konferencja będzie miała na celu pokazanie izerskich wiosek tematycznych jako dobrych przykładów lokalnej przedsiębiorczości społecznej oraz nawiązanie współpracy sieciowej pomiędzy wioskami i zaproszenie innych miejscowości Pogórza Izerskiego do współpracy. Będzie to również podsumowanie projektu i nakreślenie możliwości kontynuacji.